Meer dan een vinkje

Meer dan een vinkje: een onderzoek naar het versterken van de bereidheid van ambtenaren om agressie en geweld te melden en te registreren. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil een impuls (laten) geven aan het melden en registreren van agressie en geweld door overheidsmedewerkers. Startende met een goed overzicht en inzicht in hoe de meldings- en registratiebereidheid vergroot kan worden en welk instrumentarium daarvoor beschikbaar is, wat hierbij al bestaande kansrijke initiatieven zijn en hoe dit proces het beste kan worden ingebed in de organisatie.

Overheidsmedewerkers krijgen steeds vaker met problematische gedragingen van burgers te maken. Zo kunnen burgers agressief gedrag vertonen (verbaal of fysiek) of een ambtenaar intimideren. De recente monitor Integriteit en Veiligheid van I&O Research (2022) laat zien dat van de ambtenaren die contact hebben met burgers, 33% in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een vorm van agressie, bedreiging of intimidatie. Deze monitor laat ook zien dat 79% van de overheidsmedewerkers die werden geconfronteerd met agressie of geweld het incident besproken hebben op het werk. Echter, acht op de tien van deze medewerkers hebben het incident vervolgens niet geregistreerd of weten niet of dit is gebeurd. Er valt dus nog veel te winnen op het gebied van registreren.