Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Inrichting Openbaar Bestuur

Inrichting Openbaar Bestuur

Openbaar bestuur is de brug tussen overheid en samenleving. Een verbindend, slagvaardig en weerbaar bestuur zorgt voor het functioneren van onze democratische samenleving door besluitvorming, uitvoering en het daarbij betrekken van mensen. Bijvoorbeeld door gemeenten en provincies, maar ook door (regionale) samenwerking tussen overheden. Het functioneren van het openbaar bestuur ligt vast in vele formele wetten, regels en beleid. Zonder goed openbaar bestuur kan geen gezonde wisselwerking plaatsvinden tussen overheid en samenleving en kan de overheid niet in maatschappelijke behoeften voorzien.

Wilt u meer weten over Inrichting Openbaar Bestuur? Of heeft u een vraag over een van onze onderwerpen, neem contact met ons op door een mail te sturen naar info.openbaarbestuur@minbzk.nl.

Zie ook: Veelgestelde vragen over Inrichting Openbaar Bestuur.

Toekomst openbaar bestuur

Kerninformatie (0)

Openbaar bestuur is de brug tussen overheid en samenleving. Een verbindend, slagvaardig en weerbaar bestuur zorgt voor het functioneren van onze democratische samenleving door besluitvorming, uitvoering en het daarbij betrekken van mensen.

Doelstellingen:

 • Verbondenheid met inwoners versterken
 • Gerichter (regionaal) samenwerken
 • Beter toerusten medeoverheden
 

Rapporten (4)

Recente rapporten:

 • Essaybundel Ruimte in regels   Zes essayisten hebben hun gedachten laten gaan over de huidige maatschappelijke opgaven en de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van het openbaar bestuur.
 • Kleinschalig & Kleurrijk   Onderzoek naar binnengemeentelijke organisatie, die alle vormen betreft van het organiseren van gemeentelijke taken en activiteiten op een schaal van buurten, wijken en kernen.
 

Overige documenten (0)

Recente overige documenten:

Agenda burgemeester

Kerninformatie (0)

De burgemeester vervult een cruciale rol in het lokaal bestuur. De rol en positie van de burgemeester moeten niet als geïsoleerd vraagstuk worden bezien, maar in de bredere context van het lokaal bestuur.

Doelstellingen (contouren) Agenda burgemeester:

 • De ontwikkeling van nieuwe ijkpunten voor het ambt van burgemeester,
 • Kaders en instrumentarium (voor de invulling van de rollen van de burgemeester),
 • Bevoegdheden en governance,
 • Samenwerking en ketenaanpak,
 • Kwaliteit en ondersteuning.
 

Rapporten (5)

Recente rapporten:

 

Overige documenten (0)

Recente overige documenten:

Agenda versterking lokaal bestuur

Kerninformatie (0)

Het lokaal bestuur vormt het hart van het openbaar bestuur in Nederland. Gewerkt wordt aan een Agenda versterking lokaal bestuur gericht op toekomstgerichte en samenhangende maatregelen om de positie van gemeenteraden en provinciale staten te versterken zodat zij hun controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rollen adequaat kunnen uitoefenen gegeven de veranderende context waarin zij functioneren.

 

Rapporten (3)

Recente rapporten:

 • Kleinschalig & Kleurrijk   Onderzoek naar binnengemeentelijke organisatie, die alle vormen betreft van het organiseren van gemeentelijke taken en activiteiten op een schaal van buurten, wijken en kernen.
 

Overige documenten (0)

Recente overige documenten:

De boom van binnengemeentelijk organiseren

Bestuurlijke integriteit en probleemgemeenten

Kerninformatie (0)

Integriteit heeft te maken met de kwaliteit en geloofwaardigheid van het openbaar bestuur. Daarmee is het een noodzakelijke voorwaarde voor goed openbaar bestuur. Een goed functionerend en integer decentraal bestuur levert een belangrijke bijdrage aan het vertrouwen van burgers in de politiek en aan de legitimiteit van het overheidshandelen.

Vanuit de opgave integriteit dragen we hieraan bij met behulp van wetgeving, het faciliteren van de borging van integriteit in de overheidsorganisaties en stimuleren van het goede gesprek door middel van een diversiteit aan instrumenten (voor en tijdens het ambt).

 

Rapporten (1)

Recente rapporten:

Digitaal vergaderen (Tijdelijke wet en permanente regeling)

Kerninformatie (0)

Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Tijdelijke wet) in werking getreden na een bijzonder snel wetgevingstraject. Het doel van de tijdelijke wet was om besluitvorming door volks-vertegenwoordigingen mogelijk te blijven maken. Op dit moment voert BZK verkenningen uit voor een permanente regeling voor digitale beraadslaging en besluitvorming. Deze zijn gericht op het verhelderen van:

 • De technische vereisten voor digitaal vergaderen;
 • De noodzakelijke beslisregels voor digitale vergaderingen;
 • De eisen voor hybride vergaderingen.
 

Rapporten (2)

Recente rapporten:

 

Overige documenten (0)

Recente overige documenten:

Rekenkamers

Kerninformatie (0)

Lokale rekenkamers doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur en zijn van groot belang voor de gemeenteraad voor het uitvoeren van de controlerende en kaderstellende taken.

Doelstelling:

 • Versterken van de onafhankelijke positie van rekenkamers;
 • Verdere professionalisering van rekenkamers;
 • Bieden van ondersteuning aan raadsleden, bestuurders en rekenkamers bij de versterking van democratische verantwoording en de rol van rekenkamers daarbij.

In dit interactieve dashboard “zicht op rekenkamers” wordt in opdracht van het ministerie van BZK een landelijk beeld gepresenteerd van de positie en het functioneren van lokale rekenkamers over de periode 2019. Dit beeld wordt periodiek geactualiseerd.

 

Kamerstukken (1)

Recente kamerstukken:

 

Rapporten (2)

Recente rapporten:

 

Overige documenten (0)

Recente overige documenten:

Versterking participatie op decentraal niveau

Kerninformatie (0)

Dit wetsvoorstel regelt de participatie van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van hun decentrale besturen (gemeenten, provincies, waterschappen en BES-eilanden).

 

Rapporten (0)

Recente rapporten:

 

Overige documenten (0)

Recente overige documenten:

Interbestuurlijk toezicht (Agenda toekomst toezicht en Schorsing en vernietiging)

Kerninformatie (0)

Deze agenda geeft vorm aan een verandering in werkwijze, waarbij toezichthouders en toezichtontvangers gezamenlijk, in dialoog, het interbestuurlijk toezicht invullen en zich daarbij primair richten op het inzichtelijk krijgen en beheersen van mogelijke (toekomstige) risico’s bij de uitvoering van medebewindstaken.

 

Rapporten (1)

Recente rapporten:

 

Overige documenten (3)

Recente overige documenten:

 • Beleidskader schorsing en vernietiging   Kader voor beleid wanneer decentrale overheden besluiten nemen die in strijd zijn met het recht of het algemeen belang en de Kroon deze kan schorsen of vernietigen.
Wet gemeenschappelijke regelingen

Kerninformatie (0)

Deze wet is gericht op het versterken van de democratische legitimatie van samenwerkingsverbanden. Gemeenteraden krijgen onder dit wetsvoorstel meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op samenwerkingsverbanden.

 

Rapporten (2)

Recente rapporten:

 

Overige documenten (3)

Recente overige documenten:

Wet op de lijkbezorging (Wlb)

Kerninformatie (0)

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) regelt wat er met een lichaam van een overleden persoon moet gebeuren na dood te zijn geboren of na te zijn overleden.

 

 

Rapporten (0)

Recente rapporten:

 

Overige documenten (0)

Recente overige documenten: