Hoofdstuk 10 - Paul Frijters

Hoofdstuk 10 uit de essaybundel 'Reflecteren op Rechtvaardigheid'. Door Paul Frijters, visiting hoogleraar aan de London School of Economics en hoogleraar Economie aan MBS College. 

Paul Frijters bespreekt twee voorstellen voor hervorming van het ambtenarenapparaat. Ten eerste zou de overheid moeten hervormen om haar voordeel te doen met de vele inzichten uit de ‘brede welvaart’-literatuur, ofwel de welzijnsliteratuur. Het tweede voorstel is om de hele top van de overheid en semioverheid aan te gaan stellen via gelote burgerjury’s.

Frijters schrijft zijn essay vanuit een ‘welzijnsoriëntatie’ waarin aan milieu en warme sociale relaties veel meer waarde wordt toegekend dan in klassieke kosten-batenanalyses. Frijters’ benadering van rechtvaardigheid zou kunnen worden gekarakteriseerd als welzijnsutilisme, waarbij welzijn wordt gezien als een combinatie van gemiddelde tevredenheid met het leven en de levensverwachting. Met zijn voorstel om de top van de overheid en semipublieke instanties (media, universiteiten, rechters) via burgerjury’s aan te stellen wil Frijters deze managers onafhankelijker van de politiek maken en dichter bij de burger brengen.