Strategische verkenning 'Crisis in de Polder'

Anno 2023 vliegen de crises ons om de oren. Het is de vraag of al deze zaken wel als crisis bestempeld zouden moeten worden. Ongeacht het antwoord daarop zullen de komende maanden en jaren veel zaken als crisis benaderd blijven worden. Hoe moeten we daarmee omgaan?

In deze verkenning bieden Willemieke Hornis en Boudewijn Steur een overzicht van wetenschappelijke inzichten over crises en de achterliggende mechanismes die de huidige stapeling van crises veroorzaken. Ten slotte worden enkele aanbevelingen gedaan voor een overheid die zich zal moeten blijven verhouden tot (nieuwe) crises.

Willemieke Hornis is werkzaam als hoofd Macro-economische en strategische advisering (MESA) (i.o.) en Boudewijn Steur als directeur bij de directie KIEM (Kennis, Internationaal, EU en Macro-economie) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij schreven deze verkenning als discussienotitie en vertegenwoordigen daarmee niet de opvating van de minister van BZK.