Modelbeleidskader verboden handelingen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 15 van de Gemeentewet en zijn tegenhangers in de Provinciewet, Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen, is een regeling die gaat over, voor raadsleden verboden handelingen. Dit zijn handelingen waarmee een raadslid zich kan compromitteren of waardoor het gemeentebelang kan worden geschaad. Om de toegankelijkheid van deze regeling te vergroten, is een (model)beleidskader verboden handelingen voor decentrale overheden opgesteld. Politieke ambtsdragers kunnen hier zo beter rekening mee houden, en voor het bevoegd gezag biedt het concrete handvatten bij het beoordelen van verzoeken tot ontheffing van verboden handelingen.