Handreiking decentraal enquêterecht

Een van instrumenten voor raden en staten om hun besturen te controleren is het lokaal enquêterecht. Het recht van enquête is het zwaarste instrument dat decentrale volksvertegenwoordigingen tot hun beschikking hebben om het gevoerde bestuur te controleren. Het instrument bevat vergaande bevoegdheden om alle benodigde informatie over het gevoerde bestuur boven tafel te krijgen. Zo is het voor getuigen verplicht hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Op het moment dat een getuige niet meewerkt kan de enquêtecommissie hiervan aangifte doen. Om het instrument beter toepasbaar te maken in de praktijk heeft het ministerie van BZK een handreiking gepubliceerd.