Toezicht, controle en sancties met betrekking tot partijfinanciering in zeven West-Europese landen

In december 2022 verscheen de ontwerp-Wet op de politieke partijen (WPP). In verband daarmee heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen verzocht een vergelijkend onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop het toezicht op en de controle van de naleving van de regelgeving ten aanzien van de financiering van politieke partijen en het daarbij behorende sanctieregime is vormgegeven in een aantal West-Europese landen. Daarbij is gekozen voor zeven landen die in staatkundig of geografisch opzicht overeenkomsten met Nederland vertonen.