Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen: de procedure bij de totstandkoming of wijziging van een gemeenschappelijke regeling

De procedure voor de totstandkoming en wijziging van een gemeenschappelijke regeling is veranderd.
Wat houdt dit in?
Voortaan moet een ontwerpregeling van burgemeesters of colleges van burgemeester en wethouders...
voor zienswijze aan de gemeenteraden worden voorgelegd.
Als de raden hier geen gebruik van willen maken, moeten ze dat zo snel mogelijk melden.
Zo wordt de besluitvorming niet onnodig vertraagd.
Maken ze er wel gebruik van, dan heeft de gemeenteraad acht weken om te reageren.
Het is dan aan de colleges of de burgemeesters...
om te bepalen of de ontvangen zienswijzen nog tot wijzigingen leiden.
Daarna wordt de ontwerpregeling aan de gemeenteraad voorgelegd voor toestemming.
De gemeenteraad beoordeelt dan onder meer of voldoende is gedaan met de ingebrachte zienswijze.
Is de gemeenteraad daar niet tevreden over, dan kan de raad toestemming weigeren.
Op deze manier kan de gemeenteraad aan de voorkant invloed uitoefenen...
op de inhoud en totstandkoming van een gemeenschappelijke regeling.