Bestuurlijke inrichting van Nederland

Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen dragen samen de verantwoordelijkheid voor een goed bestuur van Nederland. Iedere bestuurslaag heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid en de keuzes die zij maken ten aanzien van beleid en uitvoering kunnen gevolgen hebben voor de verantwoordelijkheden van andere overheden.