Interbestuurlijke verhoudingen

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen dragen samen de verantwoordelijkheid voor een goed bestuur van Nederland. Iedere bestuurslaag heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid en de beleids- en uitvoeringskeuzes die zij maken kunnen gevolgen hebben voor de verantwoordelijkheden van andere overheden. Een goed samenspel tussen de overheden is noodzakelijk om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren en problemen in de Nederlandse samenleving het hoofd te bieden.