Stichtingen

In uitzonderlijke situaties is de oprichting van een stichting de beste manier om een publiek belang te borgen. Bijvoorbeeld als voorzieningen nodig zijn waarvan alle overheidslagen gebruik kunnen maken. Een bekend voorbeeld is de stichting ICTU, voor de inzet van ICT.

Kaders

Bij de privaatrechtelijke rechtspersoon van de stichting gelden de volgende kaders:

Deze documenten stellen voorwaarden aan het oprichten van of deelnemen in een stichting door de overheid.

Procedure bij het oprichten van stichtingen

De procedure bij het oprichten van stichtingen heeft 6 stappen:

  1. Stem de voorgenomen stichting intern af met juridische zaken en FEZ.
  2. Betrek de Toetsingscommissie Verzelfstandiging (DGRB/Financiën) bij de oprichting.
  3. Vraag advies aan de Algemene Rekenkamer.
  4. Stuur het voorstel van de stichting naar de ministerraad.
  5. Leg het voorstel van de stichting voor aan de Staten-Generaal.
  6. Indien de Staten-Generaal niet reageren binnen 30 dagen, kan de stichting worden opgericht.
6 stappen voor het oprichten van een stichting
Beeld: ©Ministerie van Financiën