Organisatie van de bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering omvat de ondersteunende processen binnen de rijksdienst. Deze processen stellen mensen en middelen beschikbaar ten behoeve van het primaire proces, dat producten en diensten levert aan burgers, bedrijven en instellingen.

Tot de doelgroep behoren ook de Staten-Generaal, waaraan de ministers verantwoording afleggen en die mede het beleid van het kabinet vormgeven.

Wat valt onder bedrijfsvoering?

Het acroniem PIOFACH wordt vaak gebruikt om aan te geven welke terreinen tot de bedrijfsvoering kunnen worden gerekend:

  • personeel Informatievoorziening
  • organisatie
  • financiën
  • administratieve organisatie
  • communicatie
  • huisvesting en facilitaire zaken.

Financiën en Wetgeving zijn zeer nauw verbonden met de beleidsontwikkeling en worden daarom meestal tot de beleidsfunctie gerekend.

Gemeenschappelijke voorzieningen: shared service-organisaties

Uitvoerende taken op het terrein van de bedrijfsvoering zijn bij de ministeries voor een belangrijk deel ondergebracht in zogenaamde shared service-organisaties (SSO’s).

Leden van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR)

Vanuit de zorg voor de departementale en interdepartementale samenhang van deze rijksbrede bedrijfsvoering heeft ieder ministerie een vertegenwoordiger op het niveau van de bestuursraad, die als lid van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) de portefeuille bedrijfsvoering beheert. Deze vertegenwoordiger onderhoudt ook de relaties met het primaire proces binnen het ministerie. Als functionarissen komen hiervoor de pSG of een in de bestuursraad vertegenwoordigde (algemeen of hoofd-) directeur bedrijfsvoering in aanmerking.

De leden van de ICBR treden op het terrein van de bedrijfsvoering kaderstellend op. Ministeries houden zich aan de in de ICBR overeengekomen afspraken en onthouden zich zoveel mogelijk van nadere regelgeving om de eenheid binnen de rijksdienst zoveel mogelijk in stand te houden.

Eisen aan de rijksbrede bedrijfsvoering

Over de rijksbrede bedrijfsvoering zijn interdepartementale afspraken gemaakt, die jaarlijks worden opgenomen in een overzicht van kaders. De meest recente afspraken staan in de Kaders organisatie en bedrijfsvoering Rijk.