Publiekrechtelijke regionale samenwerking

Om de maatschappelijke opgaven waar lokale overheden zich voor gesteld zien te kunnen realiseren en de bestuurlijke slagkracht te vergroten, werken overheden steeds meer en intensiever met elkaar samen. Dat gebeurt op verschillende niveaus en op verschillende manieren, onder andere via gemeenschappelijke regelingen, waarbij bevoegdheden van het lokale bestuur worden overgedragen aan (het bestuur van) een regionaal, interbestuurlijk samenwerkingsverband.

De regels voor (publiekrechtelijke) samenwerking tussen provincies, gemeenten en waterschappen staan in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Per 1 juli 2022 is de wet gewijzigd. Met deze wijziging krijgen volksvertegenwoordigers, zoals gemeenteraadsleden en statenleden, meer invloed op de besluitvorming van dit soort samenwerkingen en kunnen ze die beter controleren. De belangrijkste wijzigingen van de Wgr worden toegelicht in deze korte animatievideo's:

De Handreiking Verbeterde democratische legitimatie bij gemeenschappelijke regelingen (VNG, oktober 2022) geeft uitgebreide informatie over de wijzigingen die per 1 juli 2022 zijn ingegaan. De bijbehorende factsheet Procesaanpak wijziging gemeenschappelijke regeling n.a.v. wijziging Wgr 2022 gaat in op de vraag hoe er in de regio tot een zorgvuldig proces kan worden gekomen om de wijzigingen op te pakken.