Wijziging begrotingscyclus

De Wet gemeenschappelijke regelingen is per 1 juli 2022 gewijzigd. In deze animatievideo worden de wijzigingen in de begrotingscyclus kort toegelicht.

De uiterste termijnen om de kadernota, de ontwerpbegroting...
en de begroting van een gemeenschappelijke regeling in te dienen, zijn verruimd.
Wat is er veranderd?
Voortaan moet de begroting van een gemeenschappelijke regeling uiterlijk 15 september...
naar gedeputeerde staten worden gestuurd, in plaats van 1 augustus.
Vóór die datum heeft de gemeenteraad 12 weken de tijd om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting.
Zo kan de gemeenteraad de ontwerpbegroting nog voor het zomerreces bespreken.
Ook is er meer tijd voor eventuele afstemming met andere gemeenteraden.
Aandachtspunt is dat de zienswijzetermijn voor een deel in het zomerreces valt.
Het is dus belangrijk dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling en de gemeenteraad...
afspraken maken over de beste datum voor het aanbieden van de stukken...
en de uiterste datum waarop de reactie binnen moet zijn.
Als het bestuur van een gemeenschappelijke regeling zienswijzen heeft ontvangen...
is het verplicht daar schriftelijk en gemotiveerd op te reageren.
Vervolgens moeten eventuele wijzigingen in de ontwerpbegroting...
in alle gemeentelijke begrotingen worden verwerkt.
En ook dat kost natuurlijk tijd.
Meer informatie?
Kijk op kennisopenbaarbestuur.nl

Terug naar pagina Regionale samenwerking