Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen

De Wet gemeenschappelijke regelingen is per 1 juli 2022 gewijzigd. In deze animatievideo worden de wijzigingen kort toegelicht.

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd.
Gemeenteraden krijgen méér mogelijkheden om invloed uit te oefenen op besluiten van een gemeenschappelijke regeling...
waaraan hun gemeente deelneemt en om achteraf controle uit te oefenen op de taakuitvoering.
Een aantal wijzigingen is direct ingegaan...
zoals het recht voor gemeenteraden om een zienswijze in te dienen bij het treffen van een gemeenschappelijke regeling...
de bevoegdheid om een gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen...
en een actieve informatieplicht voor het bestuur van een gemeenschappelijke regeling.
Voor andere wijzigingen moeten de deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling een keuze maken.
Welke afspraken willen ze in de regeling opnemen?
Zoals afspraken over inspraakmogelijkheden voor burgers en bedrijven.
Hiervoor is tot 1 juli 2024 de tijd.
De vraag zou steeds moeten zijn of het nuttig en nodig is om een bepaalde afspraak op te nemen.
Voegt het concreet iets toe?
En weegt dat op tegen het extra werk en de informatievoorziening naar de raden?
Ook gemeenteraden moeten afwegen hoe belangrijk zij de regeling vinden...
hoeveel invloed ze willen uitoefenen en hoeveel tijd ze er voor willen vrijmaken.
Alleen dan leveren deze mogelijkheden ook echt wat op.
Meer informatie?
Kijk op kennisopenbaarbestuur.nl

Terug naar pagina Regionale samenwerking