Monitor Integriteit en Veiligheid 2022

I&O Research en Bureau BING

Auteur(s): Laurens Klein Kranenburg, Suzanne Brookman, Charlotte van Miltenburg, Jaap Bouwmeester (I&O Research), Elke Weijkamp en Bart de Jong (Bureau BING)

De Monitor Integriteit en Veiligheid geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers en medewerkers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers en de wijze waarop hier beleidsmatig mee wordt omgegaan. Daarnaast geeft de monitor inzicht in het integriteitsbewustzijn van politieke ambtsdragers en medewerkers en de mate waarin integriteitsregels door hen worden nageleefd. Begin 2022 is een nieuwe meting van de Monitor uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) en het Rijk (ministeries, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen) en bestond uit de volgende onderdelen:

  1. Een enquête onder decentrale politieke ambtsdragers, gericht op hun persoonlijke ervaring met agressie en geweld en het integriteitsbewustzijn.
  2. Een enquête onder medewerkers over dezelfde thema’s.
  3. Een enquête onder secretarissen en griffiers over het beleid om agressie en geweld te voorkomen en tegen te gaan en de integriteit binnen de organisatie te bevorderen. Bevraagd zijn gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, agentschappen en zbo’s.
  4. In het verlengde van de enquêtes is een verdiepend onderzoek uitgevoerd onder 26 overheidsorganisaties verdeeld over verschillende bestuurslagen, van uiteenlopende omvang en verspreid over het land. Dit verdiepende deel van het onderzoek bestond uit een analyse van beleidsdocumenten en interviews met de ambtelijke trekkers van het beleid ten aanzien van integriteit en veiligheid.

Er is ook een 5 minuten versie van het rapport beschikbaar, naast factsheets voor Politieke Ambstdragers algemeen, voor burgemeesters, voor politieke ambtsdragers gemeenten, voor medewerkers, voor politieke ambtsdragers Provincies, voor raadsleden, voor politieke ambtsdragers Waterschappen en voor wethouders.